2016/9422 İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (11.11.2016 T. 29885 R.G.)

2016/9422 İthalat Rejimi Kararına Ek Karar

(11.11.2016 T. 29885 R.G.)

Karar Sayısı : 2016/9422

20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Kararnameye ektir.

Ekli ‘İthalat Rejimi Kararına Ek Karar’ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 5/10/2016 tarihli ve 107466 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 17/10/2016 tarihinde kararlaştırılmıştır.

İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR

MADDE 1 – (1) 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına ekli II sayılı listede yer alan ve ekli tabloda gümrük tarife pozisyonu (G.T.P) ve ismi belirtilen maddelerin ithalatında ilave gümrük vergisi alınacaktır.

MADDE 2 – (1) Bu Karar kapsamında tahsil edilecek ilave gümrük vergisi oranları ekli tabloda gösterilmektedir.

(2) Her halükarda hesaplanan toplam vergi oranı (ithalat Rejimi Kararına ekli II sayılı listede yer alan gümrük vergisi ile bu Karar kapsamında alınacak ilave gümrük vergisi toplamı) 474 sayılı Gümrük Giriş Tarife Cetveli Hakkında Kanunda gösterilen hadlerin %50 artırılmış düzeyini aşamaz. Aşması durumunda 474 sayılı Kanunda gösterilen hadlerin %50 artırılmış düzeyi uygulanır.

(3) İlave gümrük vergisi, gümrük idarelerince, ithalatta alınan gümrük vergileri ve diğer mali yükümlülüklerden ayrı olarak tahsil olunur ve genel bütçeye irat kaydedilir.

(4) Bu Karar kapsamı ilave gümrük vergisi hakkında, gümrük vergisinin tabi olduğu usul ve hükümler uygulanır.

MADDE 3 –(1) Ekli tabloda yer alan ve A.TR dolaşım belgesi eşliğinde ithal edilen Avrupa Birliği ve Türk menşeli olmayan eşyadan “Diğer Ülkeler” sütununda belirtilen oran üzerinden ilave gümrük vergisi alınır. Ancak, Türkiye’nin taraf olduğu serbest ticaret anlaşmaları çerçevesinde bir çapraz menşe kümülasyon sistemine dahil ülkeler menşeli eşyadan tercihli menşeinin tevsiki halinde ilave gümrük vergisi alınmaz.

(2) Bu Kararın uygulanmasında eşyanın menşeinin doğru beyan edilmesinden ithalatçı sorumludur.

(3) Ekli tabloda yer alan ürünlerin Dâhilde İşleme Rejimi kapsamında ithal edilerek işlem görmüş ürün olarak ihraç edilmesi halinde varsa telafi edici verginin hesaplanmasında bu Karar hükümleri uygulanmaz.

(4) Bu Karar kapsamındaki ürünlerin İthalat Rejimi Kararı eki listelerdeki gümrük vergisi oranı üzerinden vergi tahsilatı yapılarak gümrük gözetimi altındayken A.TR dolaşım belgesi düzenlenerek Avrupa Birliği’ne üye ülkelere ihraç edilmesi halinde, bu Karar kapsamındaki ilave gümrük vergisi uygulanmaz.

(5) İlave gümrük vergisine ilişkin sütunlarda belirtilen ülke ve ülke grupları İthalat Rejimi Kararında tanımlanan ülke ve ülke gruplarıdır. İthalat Rejimi Kararına ekli II sayılı listede yer alan sütun başlıklarında yapılacak değişiklikler bu Karar için de geçerli olur.

(6) Bu Karar kapsamındaki eşyanın aynı zamanda İthalat Rejimi Kararına ekli V sayılı listede yer alması durumunda ilave gümrük vergisi uygulanmaz.

MADDE 4 –(1) Bu Kararda yer alan hususlara ilişkin tebliğler çıkarmaya, özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya Ekonomi Bakanlığı yetkilidir.

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Kararın yayımı tarihinden önce Türkiye’ye sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış olan eşyanın ithalatına ilişkin gümrük beyannamesinin bu Kararın yayımı tarihinden itibaren en geç 45 gün içerisinde tescil edilmesi halinde, bu Karar hükümleri uygulanmaz.

MADDE 5 – (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – (1) Bu Karar hükümlerini Ekonomi Bakam yürütür.

 TABLO

GTPMadde İsmiİlave Gümrük Vergisi Oranı (%)*
123459
678
3213.10Resim, Eğitim Ve Afiş Boyaları, Renkleri Değiştirici Boyalar: Takım Halinde00001414 1414
3213.90Diğer Tablet, Tüp, Kavanoz Vb. Ambalajlı Resim, Afiş vb. Boyalar000014141414
3506.10Tutkal Ve Yapıştırıcı; Perakende Ağırlık <1 Kg.000025252525
3701.91Renkli Fotoğraf İçin Kullanılan Filmler000025252525
3701.99Fotoğrafçılıkta Kullanılan Diğer Filmler; Boş000025252525
3923.10Plastikten Kutular, Kasalar, Sandıklar Vb. Eşya000025252525
3923.21Etilen Polimerlerinden Torbalar Ve Çantalar (Külahlar Dahil)000025252525
3923.29Diğer Plastiklerden Çanta, Torba, Külah Vb000025252525
3926.10Plastikten Okul Ve Büro Malzemeleri000025252525
4817.10Zarflar000025252525
4817.20Mektup Kartları, Resimsiz Kartpostallar Ve Haberleşme Kartları000025252525
4817.30Kağıt/Kartondan Kutular, Poşetler Vb Diğer Zarflar İçine Takım…000025252525
4819.10Oluklu Kağıt/Kartondan Kutu Ve Mahfazalar000025252525
4819.20Oluksuz Kağıt/Kartondan Katlanabilir Kutu-Mahfazalar000025252525
4819.30Torba Ve Çantalar; Taban Genişliği= >40 Cm000025252525
4819.40Diğer Torba Ve Çantalar (Külahlar Dahil)000025252525
4819.50Ambalaj Kutuları (Plak Poşetleri Dahil)000025252525
4819.60Büro, Dükkan Vb Yerlerde Kullanılan Evrak Tasnif, Mektup Kutuları Vb.00002525 2525
4820.10Defterler Kayıt, Hesap, Not, Makbuz, Ajandalar, Hatıra Defterleri000025252525
4820.20Müsvedde Defterleri000025252525
4820.30Klasörler, Ciltler, Dosya Gömlekleri Ve Kapakları000025252525
4820.40Çok Yüzlü İş Formları, Karbonla 2.Kopyası Çıkarılan Defterler000025252525
4820.50Koleksiyon Ve Numunelerin Konduğu Albümler000025252525
4820.90Kağıt/Kartondan Diğer Büro/Kırtasiye Eşyası, Defter Vb.000025252525
4821.10Kağıt/Kartondan Baskılı Etiketler000025252525
4821.90Kağıt/Kartondan Baskılı Olmayan Etiketler000025252525
4823.40Kaydedici Cihazlara Mahsus Diyagram Kağıtları (Bobin,Tabaka/Disk)000015151515
4823.90Kağıt Hamuru, Kağıt, Karton Esaslı Diğer Eşya000022222222
4909.00Basılı/Resimli Kartpostallar, Tebrik Kartları, Davetiyeler Vb000025252525
4910.00Matbu Her Türlü Takvim000025252525
4911.10Ticari Reklam Yayınları, Kataloglar000025252525
8304.00Adi Metallerden Dosya Kutuları, Fiş Kutuları, Tasnif Ve Ayırım Kutuları Vs.000025252525
8305.10Dosya, Klasör Ve Ciltler İçin Kağıt Takılabilen Mekanizmalar000025252525
8305.20Şerit Halinde Zımba Telleri000025252525
8305.90Kağıt Raptiyeleri, Kağıt Köşebentleri Vb. Büro Eşyası000025252525
9608.10Bilye Uçlu Kalemler000023232323
9608.20Keçe Uçlu/Diğer Gözenek Uçlu Yazı Ve İşaret Kalemleri000023232323
9608.30Mürekkepli Kalemler: Stilolar Ve Diğer Dolma Kalemler00002525 2525
9608.40Dolma Kurşun Kalemler000022222222
9608.50Bilyeli, Keçe Uçlu, Mürekkepli Vd Kalemlerden Takımlar000023232323
9608.60Bilyeli Kalemin Yedek Uçları000025252525
9608.91Yazı Kalemi Uçları Ve Damakları000011111111
9608.99Kalem Sapları, Kalemlerin Aksam-Parçaları000025252525
9609.10Kurşun Kalem, Kurşun Boya Kalemleri000025252525
9609.20Siyah/Renkli Kurşun Kalem Kurşunları000025252525
9609.90Pastel, Kömür Kalem, Yazı- Çizim Tebeşiri, Terzi Tebeşiri000025252525
9610.00Kayağan Taşından Arduvaz/Diğer Maddeden Yazı/Resim Tahtası00002525 2525
9611.00Elle Kullanılan Tarih Damgası, Kaşe, Numaratör, Pul Damgası Vb. Eşya000025252525
9612.10Yazı Makinesi Şeritleri000025252525
9612.20Istampalar000025252525
* 1 : AB Üyesi Ülkeler, EFTA Üyesi Ülkeler, İsrail, Makedonya, Bosna-Hersek, Fas, Batı Şeria ve Gazze Şeridi, Tunus, Mısır, Gürcistan, Arnavutluk, Ürdün, Şili, Sırbistan, Karadağ, Kosova, Moldova (01/11/2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere); 2 : Güney Kore; 3 : Morityus; 4 : Malezya; 5 : Genelleştirilmiş Tercihler Sisteminden Yararlanacak Ülkeler Grubu; 6 : En Az Gelişmiş Ülkeler; 7 : Özel Teşvik Düzenlemelerinden Yararlanacak Ülkeler; 8 : Gelişme Yolundaki Ülkeler; 9 : Diğer Ülkeler.